Skip to content

Support
V.V. Wijthmen!

Vraag je clubvoucher aan
Je ontvangt ons
allerbeste wasprogramma

BAS BESTE

met €5,- clubkorting!
Let op: Niet te combineren met andere acties.

Disclaimer

Disclaimer voor www.basautowas.nl/winnen

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.basautowas.nl/clubwassen, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bas Autowas. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bas Autowas te mogen claimen of te veronderstellen.
Bas Autowas streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bas Autowas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bas Autowas is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bas Autowas.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.basautowas.nl op deze pagina.

This will close in 0 seconds

Privacy Policy

Bas Vastgoed B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bas Vastgoed B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bas Vastgoed B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bas Autowas Zwolle B.V. Wilhelm Röntgenstraat 1 8013 NE Zwolle 038-4659254 info@basautowas.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam / voorletters / tussenvoegsels
 • Adres / Postcode / Woonplaats / Provincie / Land
 • Telefoonnummer / Emailadres
 • Geslacht
 • Geboorte datum

Uitsluitend voor personeel:

 • Burgerlijkestaat
 • Bankrekeningnummer
 • Salarisgegevens
 • Kopie paspoort, ID-kaart, rijbewijs, waarop pasfoto zichtbaar is.
 • Burgerservicenummer (BSN)
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Accountant / Salarisadministratie.
 • Belastingdienst.
 • UWV.
 • Onze Arbodienst (bedrijfsarts).
 • Het pensioenfonds.
 • De verzuimverzekering.
 • De inspectie voor sociale zaken en werkgelegenheid.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Bas Vastgoed B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Veilige wijze voor het opslaan van gegevensbestanden in een Nederlandse cloud omgeving
 • Encrypted dataopslag en dataoverdracht.
 • Backup- en herstelprocedures
 • Beveiligde netwerkverbindingen
 • Geheimhoudingsbedingen in arbeidscontracten
 • Logische toegangscontrole door middel van wachtwoorden e/o persoonlijke toegangscodes
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

This will close in 0 seconds

Hoofdprijs

Apple iPad

T.w.v. € 389,00

De hoofdprijs wordt vergeven dmv. een loting onder alle deelnemers.

Vele mooie prijzen!

5x

Verrassingsplank
voor 2 personen

T.w.v. € 32,00
Aangeboden door
Bij Hartje Zwolle
5x

Bol.com
cadeaukaart

T.w.v. € 25,00
Keuze uit
miljoenen cadeaus
5x

MediaMarkt
cadeaukaart

T.w.v. € 25,00
Ruim assortiment
40.000 artikelen
5x

Dinercadeau
cadeaukaart

T.w.v. € 25,00
Inleveren bij meer dan
3250 restaurants
5x

IKEA
cadeaukaart

T.w.v. € 25,00
Verzilver online
of in de winkel!
50x

Gratis
wasbeurt

T.w.v. € 21,00
Ons beste programma
'BAS Beste'
Altijd prijs!

This will close in 0 seconds

Disclaimer

Disclaimer voor www.basautowas.nl/clubwassen

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.basautowas.nl/clubwassen, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bas Autowas. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bas Autowas te mogen claimen of te veronderstellen.
Bas Autowas streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bas Autowas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bas Autowas is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bas Autowas.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.basautowas.nl op deze pagina.

This will close in 0 seconds

Privacy Policy

Bas Vastgoed B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bas Vastgoed B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bas Vastgoed B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bas Autowas Zwolle B.V. Wilhelm Röntgenstraat 1 8013 NE Zwolle 038-4659254 info@basautowas.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam / voorletters / tussenvoegsels
 • Adres / Postcode / Woonplaats / Provincie / Land
 • Telefoonnummer / Emailadres
 • Geslacht
 • Geboorte datum

Uitsluitend voor personeel:

 • Burgerlijkestaat
 • Bankrekeningnummer
 • Salarisgegevens
 • Kopie paspoort, ID-kaart, rijbewijs, waarop pasfoto zichtbaar is.
 • Burgerservicenummer (BSN)
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Accountant / Salarisadministratie.
 • Belastingdienst.
 • UWV.
 • Onze Arbodienst (bedrijfsarts).
 • Het pensioenfonds.
 • De verzuimverzekering.
 • De inspectie voor sociale zaken en werkgelegenheid.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Bas Vastgoed B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Veilige wijze voor het opslaan van gegevensbestanden in een Nederlandse cloud omgeving
 • Encrypted dataopslag en dataoverdracht.
 • Backup- en herstelprocedures
 • Beveiligde netwerkverbindingen
 • Geheimhoudingsbedingen in arbeidscontracten
 • Logische toegangscontrole door middel van wachtwoorden e/o persoonlijke toegangscodes
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

This will close in 0 seconds

Zo werkt het:

This will close in 0 seconds

Actievoorwaarden BAS Autowas Was & Win actie.

Dit reglement is van toepassing op de ‘BAS Autowas Was & Win actie’.

De actie start 1 Januari 2023 De einddatum van de actie is 31 december 2023.

Deelnemers die akkoord gaan met de voorwaarden abonneren zich tot wederopzegging op de nieuwsbrieven van BAS Autowas en het klanten voordeelprogramma. Deelnemers kunnen zich eenvoudig afmelden voor deze nieuwsbrieven via een link onderaan de betreffende e-mail of door een mail te sturen aan info@basautowas.nl.

Deelname aan de BAS Autowas Was & Win actie is gratis. Voor het mee doen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dient een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens te zijn ingevuld (ten minste: voornaam, achternaam, kenteken, postcode en geslacht).

Voor het mee doen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dienen deelnemers 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van BAS Autowas (inclusief dochterondernemingen) en partners of familie van deze medewerkers.

Alle deelnemers (met een geldige kraskaart) maken kans op één van de volgende prijzen:

 • Hoofdprijs: een Apple iPad t.w.v. € 389,- (1x)

Overige prijzen:

 • Verrassingsplankje voor 2 personen Bij Hartje Zwolle t.w.v. € 32,- (5x)
 • Bol.com cadeaukaart t.w.v. € 25,00 (5x)
 • MediaMarkt cadeaukaart t.w.v. € 25,00 (5x)
 • Dinercadeau cadeaukaart t.w.v. € 25,00 (5x)
 • IKEA cadeaukaart t.w.v. € 25,00 (5x)
 • Gratis Bas Beste t.w.v. €21,00 (50x)
 • Een korting op wasprogramma ‘BAS Beste’ t.w.v. €21,00

Gewonnen hoofdprijzen kunnen tot 3 maanden na deelname worden opgeëist. Prijswinnaars ontvangen een instructie e-mail na deelname. Wanneer BAS Autowas binnen 3 maanden geen reactie heeft ontvangen, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de gewonnen prijs. Voor de ‘gratis wasbeurt’ en de ‘altijd prijs’ (kortingsvoucher) geldt de hiervoor genoemde termijn van drie maanden niet. Deze prijzen hebben een beperkte geldigheid. De exacte geldigheid staat op de e-mail die wij versturen. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor geld en niet inwisselbaar voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde.

De aanwijzing van de winnaars geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

BAS Autowas zal zorgdragen voor het inhouden en aangeven van eventueel verschuldigde kansspelbelasting.

De winnaars worden direct na deelname per e-mail op de hoogte gesteld. De prijzen worden uiterlijk 6 maanden na afloop van de actieperiode uitgereikt.

Voor vragen over de actie kunnen deelnemers contact opnemen via info@basautowas.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Door de button ‘Ontvang je prijs’ aan te klikken, stemmen de deelnemers in met het verwerken en verzamelen van hun persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de Was & Win actie zijn de voor- en achternaam, e-mailadres, kenteken en geboortedatum van de Deelnemer.

Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer geregistreerd en opgeslagen in de database die exclusief door Walnut en BAS Autowas wordt beheerd. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens door Walnut en BAS Autowas worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd over nationale grenzen heen gedurende de Was & Win actie. De persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt om het goede verloop van de Was & Win actie te waarborgen en Walnut en BAS Autowas in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de Was & Win actie na te komen. En om deelnemers commerciële aanbiedingen te laten ontvangen van BAS Autowas.

De gegevens van deelnemers worden tevens beveiligd opgeslagen en verwerkt door Walnutenkel ter vergemakkelijking van het invullen van webformulieren in deze en andere uitgaven van Walnut. Door de opgeslagen gegevens te pre-fillen bij invoervelden van formulieren in deze uitgaven worden gebruikers geassisteerd bij het invullen teneinde het gebruikersgemak te vergroten.

Deelnemers die hun toestemming hebben gegeven om zulke berichten te ontvangen, kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, zoals deze wordt aangegeven in ieder bericht. Persoonsgegevens zullen opgeslagen worden gedurende de Was & Win actie en (indien van toepassing) voor commerciële aanbiedingen.

Walnut en BAS Autowas garanderen dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden anders dan verbonden ondernemingen van Walnut en BAS Autowas. Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Ze hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn.

Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van het feit dat hun persoonsgegevens worden verwijderd, dit kan leiden tot rechtstreekse diskwalificatie voor de Was & Win actie. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan info@Basautowas.nl of door normale post waarbij een kopie van de identiteitskaart of van het internationaal paspoort wordt gevoegd.

Voor informatie of vragen die verband houden met de privacy of gegevensbescherming, gelieve contact op te nemen via info@basautowas.nl.

Aansprakelijkheid

De organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan en/of downloaden van de actie. De actie is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende computervirussen en is getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de afwezigheid van computervirussen kan echter nimmer worden gegeven. De organisatie is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers en browserplug-ins.

Walnut, de organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging of verlies van gegevens.

Plus12 B.V., Walnut, de organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging of verlies van gegevens.

Privacy Statement

De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan BAS Autowas Was & Win actie en eventuele andere acties van BAS Autowas, waaronder het versturen van commerciële e-mails van BAS Autowas. Deelnemers kunnen zich afmelden voor de e-mails via een link onderaan de betreffende e-mail of via de site.

Algemeen

De organisatie en partners behouden zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen.

Medewerkers van de organisatie en partners zijn uitgesloten van deelname.

Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.

Op deze deelnamevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen zullen worden berecht door een door de organisatie aan te wijzen Rechtbank.

Deze algemene actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen via info@basautowas.nl

This will close in 0 seconds